10 maja b.r. w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się kolejne spotkanie z cyklu tzw. śniadań biznesowych. Podczas każdego spotkania poruszane są istotne i aktualne problemy dotyczące przedsiębiorczości. Celem jest podtrzymywanie dialogu pomiędzy środowiskiem lokalnych przedsiębiorców i samorządowcami.

Spotkanie otworzył wiceprezydent Łomży Andrzej Garlicki. Wiceprezydent zwrócił uwagę na dobre przyjęcie przez mieszkańców miasta Łokera, czyli miejskiej komunikacji rowerowej. Zaznaczył także, iż rządowy projekt znany pod nazwą „Via Baltica” pomoże w istotny sposób regionom przecinanym przez ten szlak komunikacyjny. Stworzy to sprzyjające warunki pod przyszłe inwestycje. Zaprosił nadto wszystkich chętnych do włączenia się w obchody nadchodzącego jubileuszu 600-lecia miasta Łomży.

Pierwszym gościem, który wygłosił swoją prelekcję był Andrzej Guzowski, Specjalista Wydziału Projektów Legislacyjnych i Analiz w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Urzędnik z ministerstwa poruszył wiele kwestii z zakresu nowych regulacji. Wśród omówionych nowości znalazły się zmiany strukturalne i proceduralne. Zmiany strukturalne to powołanie do życia nowego urzędu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorców. Rzecznik będzie gwarantował wdrażanie Konstytucji Biznesu. W jego dyspozycji znajdą się kompetencje takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych przez ministrów, prawo interwencji w konkretnych sprawach, udzielanie pomocy w mediacji, wnioskowanie o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie. Natomiast Punkt będzie informował o zbliżających się terminach urzędowych, a także będzie można uzyskać w nim informacje m.in. o niezaleganiu w należnościach podatkowych i skarbowych oraz o niezaleganiu w opłacaniu składek. Nadto poruszył on bardzo wiele spraw o charakterze proceduralnym. Należą do nich zwłaszcza: ulgi dla początkujących przedsiębiorców w formie zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne maksymalnie do 6 miesięcy, objaśnienia prawne najtrudniejszych przepisów wydawane przez ministrów i organy centralne, możliwość załatwiania prostych spraw urzędowych przez telefon, e-mail i inne środki komunikacji. Tak też zakłada się szybkie powiadamianie przedsiębiorców np. sms-em o wydaniu stosownego zezwolenia.

Drugim gościem śniadania był Leszek Dec, Prezes Suwalskiej Strefy Ekonomicznej S.A. Prezes wskazał na fakt zastąpienia dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych przez jednolity obszar innowacyjny, obejmujący cały kraj. Znaczący akcent położył na kryteria ilościowe i jakościowe, które będą musiały zostać spełnione przez przyszłych inwestorów w ramach tego obszaru. Tak dla Łomży kryteria ilościowe, czyli nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa, będą wynosiły odpowiednio w przypadku mikroprzedsiębiorców – 1,2 mln zł, małego przedsiębiorcy – 3 mln zł, średniego przedsiębiorcy – 12 mln zł, dużego przedsiębiorcy – 60 mln zł. Kryteria jakościowe mają obejmować takie czynniki jak rozwój strukturalny i naukowy oraz rozwój zasobów ludzkich. Za spełnienie kryteriów jakościowych można będzie otrzymać maksymalnie 10 punktów. W przypadku Łomży przedsiębiorca powinien otrzymać minimum 4 punkty. Prezes Leszek Dec podkreślił też, że okres zwolnienia podatkowego będzie wynosił do 15 lat, a Rada Ministrów będzie mogła wstrzymać decyzję o udzieleniu wsparcia.

Liczymy na dalszą niezawodną obecność przedsiębiorców na następnym śniadaniu biznesowym. Do zobaczenia!