Doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego byli specjalnymi gośćmi inauguracyjnego posiedzenia Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Składający się z samorządowców, przedstawicieli firm i instytucji Konwent będzie doradzał władzom uczelni. Jego kadencja potrwa do 2021 roku.

Przewodniczący Konwentu dr hab. Dariusz Surowik, Rektor PWSIiP wręczył akty nominacji: Stefanowi Krajewskiemu,  Członkowi  Zarządu Województwa Podlaskiego, Jarosławowi Kuleszy, Przewodniczącemu Rady Powiatu Łomżyńskiego, Mariuszowi Chrzanowskiemu, Prezydentowi Miasta Łomża, Romanowi  Nojszewskiemu, Dyrektorowi  Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Andrzejowi Kiełczewskiemu, Prezesowi Parku Przemysłowego Łomża, Wojciechowi Faszczewskiemu, Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES, Zbigniewowi Kalinowskiemu, Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, Zbigniewowi Forencowi, Wiceprezesowi Zarządu Zakładu Usług Informatycznych NOVUM oraz Prorektorom PWSIiP – dr n. med. Sylwii Chojnowskiej oraz dr. Dariuszowi Perło.

Konwent jest organem kolegialnym uczelni. Ma moc podejmowania uchwał. Pełni funkcje opiniodawcze i doradcze, wspiera uczelnię organizacyjnie, dydaktycznie i naukowo. Do jego głównych kompetencji należy: opiniowanie strategii rozwoju uczelni, promocja uczelni w kraju i za granicą, wspieranie działalności uczelni w nawiązywaniu współpracy z placówkami społecznymi i gospodarczymi oraz współtworzenie warunków umożliwiających rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Gośćmi specjalnymi Konwentu byli doradcy dra Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Stanisław Derehajło oraz Marcin Sekściński. Wystąpili na Konwencie w roli prelegentów i z deklaracją wspierania uczelni.