Dnia 13 czerwca b.r. Łomża zamieniła się w miejsce debaty na temat możliwości wsparcia  rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Stało się tak za sprawą spotkania informacyjnego „Innowacyjna firma” organizowanego przez Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wydarzenie odbyło się w Parku Przemysłowym Łomża.

Spotkanie zapoczątkował Prezes Parku Przemysłowego Łomży Andrzej Kiełczewski. Prezes przywitał zgromadzonych gości: Wiceministra Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka wraz z urzędnikami z jego ministerstwa, przedstawicieli łomżyńskiego magistratu z prezydentem Mariuszem Chrzanowskim na czele, miejskich radnych oraz przybyłych przedsiębiorców. Następnie głos zabrał Pan Mariusz Chrzanowski Prezydent Łomży. Włodarz miasta podkreślił, iż jednym z jego priorytetów jest wzrost postaw przedsiębiorczych i sukcesywna współpraca z lokalnymi ludźmi biznesu. Dzięki temu udało się ich włączyć do projektu rowerów miejskich. Miasto organizuje, doceniając wysiłki i wkład przedsiębiorców w rozwój lokalny, konkurs „Anioły Biznesu”. Nadto w obecnej kadencji powołano Społeczną Radę ds. Przedsiębiorców. Zarówno Prezes Parku, jak i prezydent Łomży życzyli owocnych rozmów i efektywnie spędzonego czasu.

Następnym prelegentem był Pan Adam Hamryszczak, wiceminister w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który przedstawił agendę spotkania. Przypomniał on, iż jest to już kolejne z cyklu spotkań informacyjnych, jakie odbywają się w całym kraju. Zaznaczył dalej, że w tym roku tego typu wydarzenia organizowane są w ośrodkach o znaczeniu subregionalnym. Takim właśnie ośrodkiem jest w województwie podlaskim miasto Łomża.

Blok wystąpień tematycznych rozpoczęła Agnieszka Clarey, dyrektor Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Przybliżyła ona nowe zasady ogólne Prawa przedsiębiorców, wśród których najważniejsze to: zasada wolności działalności gospodarczej, zasada „ co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”, zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada przyjaznej interpretacji przepisów, zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, zasada pewności prawa, zasada pogłębiania zaufania, bezstronności i równego traktowania i zasada szybkości działania. Co więcej, dyrektor przedstawiła w jaki sposób zasady te przekładają się na stosowanie praw w praktyce. Wskazała również na wiele innych zmian. Tu wyróżniła m.in. sukcesję firm, czyli możliwość kontynuowania działalności gospodarczej zmarłego jako tzw. przedsiębiorstwa w spadku, prowadzonego przez zarządcę sukcesyjnego. Jest to krok w stronę przedsiębiorstw rodzinnych. Nadmieniła też, że z 10 tys. zł do 20 tys. zł został podniesiony pułap wartości spraw rozstrzyganych przez sądy w postępowaniu uproszczonym. Istotnym punktem zwrotnym w stosunku do przedsiębiorców ma być niedopuszczalność przeprowadzania dwóch kontroli różnych urzędów na raz.

Pozostałe wystąpienia były poświęcone szczegółowym informacjom w zakresie wsparcia firm z Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia i programów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy promuje rozwój innowacyjnych przedsięwzięć, w tym zakresie prowadzenie prac B+R, wdrażanie technologii i inwestowanie, drugi – rozwój działalności typu start-up, w tym  zakresie prowadzenie prac B+R oraz wykorzystanie wzornictwa przemysłowego. Przedstawiono także ofertę dofinansowania projektów przez NCBiR.

Miejscowi przedsiębiorcy wiążą duże nadzieje z Konstytucją Biznesu. Robert Bagiński, prowadzący przedsiębiorstwo pod firmą RBB Electric, pozytywnie ocenia nowe rozwiązania. Uważa je za potrzebne i tym bardziej czeka na zastosowanie ich w praktyce. Przedsiębiorca podkreślił wagę takich spotkań, które przybliżają na bieżąco postępujące w prawie zmiany. Inny przedsiębiorca, Roland Prusinowski prowadzący działalność pod firmą LogMap, wyraził uznanie dla rozwiązań prawnych gwarantujących ludziom biznesu łatwiejszy kontakt z urzędnikami (telefoniczny, mailowy, bezpośredni).

Wartością dodaną spotkania była możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z ekspertami z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Mamy nadzieję, że przedsiębiorcy wiele wynieśli ze spotkania i to czego się dowiedzieli przyda się im w prowadzeniu ich biznesu.