Powiatowy Urząd Pracy w Łomży prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020r. poz.568 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  1. Pożyczka maksymalnie do kwoty 5 tysięcy złotych.
  2. Pożyczka umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.
  3. Pożyczka wypłacana będzie jednorazowo, nie później niż w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy pożyczkowej.
  4. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
  5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
  6. Z pomocy może skorzystać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
  7. Pożyczka będzie niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Wnioski  można składać elektronicznie na stronie Urzędu: Tarcza antykryzysowa
lub pobrać z dołu strony i wypełniony złożyć:
– pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża – podpisany osobiście
– pocztą elektroniczną: bilo@praca.gov.pl – podpisany ePuapem lub podpisem kwalifikowanym
– osobiście do skrzynki korespondencyjnej zamieszczonej na przed wejściem do budynku urzędu – podpisany osobiście.

Dodatkowe informacje: Centrum Aktywizacji Zawodowej tel: 86 215-80-27, 86 215-80-47, 86 215-80-20

W ramach Tarczy Antykryzysowej można uzyskać w Urzędach Pracy inne wsparcie:

Usługa realizowana przez Wojewódzkie Urzędy Pracy:

Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy: