Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku OGŁASZA NABÓR Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi rozwojowe (np. usługi szkoleniowe i  doradcze) wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ Usługa rozwojowa to usługa mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników.

Nabór dotyczy:

  • mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców, posiadających siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego oraz ich pracowników

Z możliwości aplikowania o środki w ramach naboru nr PSFWP 1/2017 wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach naboru nr PSFWP 1/2016.

Możliwe poziomy dofinansowania:

  • dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika):

o    do 5 000 PLN
o    do 80% kosztów usługi rozwojowej

  • na osobę do 10 000 PLN
  • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze: 1 670 350,00 PLN

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 29.05.2017 r. od godz. 7:30 do 30.06.2017 r. do godz. 15:30.
Zastrzega się możliwość skrócenia terminu przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:

  • osobiście w Sekretariacie WUP Białystok, ul. Pogodna 22  (II piętro, pokój nr 209)
  • pocztą poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami, na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
Z dopiskiem: Nabór nr PSFWP 1/2017

Dodatkowe informacje można uzyskać

Regulamin naboru wraz z załącznikami (komplet dokumentów rekrutacyjnych) jest dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: http://wupbialystok.praca.gov.pl/, w zakładce PSF.

Przed przystąpieniem do projektu przedsiębiorcy zainteresowani wyborem usług rozwojowych oraz informacjami na temat Bazy mogą skorzystać z konsultacji doradców zawodowych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku oraz Oddziałach Terenowych WUP
w Łomży i Suwałkach. Oferujemy konsultacje z doradcą zawodowym z możliwością zastosowania narzędzi diagnostycznych (dla skierowanych przez pracodawcę pracowników), w celu określenia celów i działań rozwojowych, w tym w doborze ewentualnych kursów, szkoleń lub studiów.  Konsultacje świadczone są nieodpłatnie. Konsultacje odbywają się po wcześniejszym ustaleniu ich terminu.

Telefony kontaktowe:

  • WUP w Białymstoku:  85/ 74 97 244
  • WUP OT Łomża: 86/ 216 23 46
  • WUP OT Suwałki: 87/ 566 66 01
Załączniki
Ogłoszenie_nabór_PSFWP_1_2017_22.05.2017
Regulamin naboru_PSFWP_1_2017
Zał_1 do UW_Oświadczenie_VAT_PSFWP_1_2017
Zał_1 Formularz_uczestnik_instytucjonalny_PSFWP_1_2017
Zał_2 do UW_Wniosek o refundację_PSFWP_1_2017
Zał_2 Wykaz uczestników indywidualnych_PSFWP_1_2017
Zał_2a Formularz_uczestnik_indywidualny_PSFWP_1_2017
Zał_2b Oświadczenie uczestnika_PSFWP_1_2017
Zał_3a Umowa wsparcia_pomoc de minimis_PSFWP1_2017
Zał_3b Umowa wsparcia_pomoc publiczna_PSFWP1_2017
Zał_4 Formularz pomoc de minimis_PSFWP_1_2017
Zał_5 Zaświadczenie_pomoc_de_minimis_PSF_1_2017
Zał_6 Formularz pomoc publiczna_PSFWP1_2017