PARP ogłosiła dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla firm ze średnich miast. Agencja oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt. Wnioski należy składać od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Konkurs podzielony jest na etapy, które kończą się odpowiednio 30 września, 31 października, 31 grudnia br. oraz 28 lutego 2018 r.

PARP zachęca przedsiębiorców przygotowujących projekty do równoległego wnioskowania o pozwolenie na budowę lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, co ułatwi uzyskanie dofinansowania oraz przyspieszy realizację i rozliczenie projektu.

Warunkiem udziału w konkursie dla firm ze średnich miast jest realizacja projektu na terenie jednego z 255 miast, których lista jest załącznikiem do regulaminu.

PARP w konkursie dla średnich miast ma zarezerwowane 400 mln zł na dofinansowanie projektów przedsiębiorców.

Wszystkie instrumenty w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) dla miast o średniej wielkości opiewają na kwotę ponad 2,5 mld zł.

– SOR jest strategią zrównoważonego rozwoju, równomiernie obejmującego obszar całego kraju. Ważne jest, by polityka regionalna uruchamiała nieuwolnione dotąd potencjały na obszarach oddalonych od wielkich miast i centrów gospodarczych. W tym kontekście kładziemy nacisk na włączenie mniejszych ośrodków w procesy rozwojowe. Oznacza to np. niwelowanie różnic w dostępie mieszkańców do usług publicznych i rynku pracy, rozwój rynków lokalnych, w tym zachęt dla inwestorów, promowanie przedsiębiorczości i mobilności zawodowej – powiadał wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

W konkursie ogólnym na przedsiębiorców czeka 750 mln złotych.

W obu konkursach dofinansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Wsparcie uzyskać mogą tylko projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim i jednocześnie nowe cechy i funkcjonalności wdrażanego produktu mają istotne znaczenie dla odbiorców produktu. W trakcie oceny premiowane są projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzo chłonnych usług (zgodnie z klasyfikacją Eurostat).

We właśnie ogłoszonych konkursach w kryteriach wprowadzono preferencyjne warunki dla mikro i małych przedsiębiorców poprzez obniżenie do 600 tys. zł wymaganej kwoty przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 m-cy.) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

– Skłoniły nas do tego nasze badania mikroprzedsiębiorstw, z których wynika, że mediana oraz dominanta obrotów osiąganych przez mikroprzedsiębiorstwa wdrażające innowacje produktowe i procesowe wyniosła odpowiednio 0,5 i 1 mln zł – tłumaczy Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP.

Poza obniżeniem kwoty przychodów ze sprzedaży obniżona została także wartość minimalnych kosztów kwalifikowalnych do kwoty 5 mln zł (dla mikro i małych przedsiębiorców). Z badań ewaluacyjnych PARP wynika, że wydatki kwalifikowane w podobnych inwestycyjnych projektach w poprzedniej perspektywie finansowej wyniosły średnio 4,8 mln zł. Po środki publiczne sięgają firmy innowacyjne, ale też takie, które aspirują do bycia innowacyjnymi oraz mikrofirmy, których nie obejmuje statystyka GUS, tak więc ich możliwości realizacji projektów muszą być jeszcze niższe niż dane z oficjalnej statystyki.

Ponadto dla wszystkich aplikujących zastosowano preferencje (w miejsce obowiązku) dla projektów pozytywnie oddziałujących na zrównoważony rozwój, zmieniono punktację w kryterium „Przygotowanie projektu do realizacji”, w którym aż 2 dodatkowe punkty mogą uzyskać projekty, które są w pełni przygotowane do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadają pozwolenie na inwestycję lub decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenie o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

Dokumentacja konkursowa do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek – III nabór 2017 ogólny Dokumentacja konkursowa do poddziałania 3.2.1 Badania na rynek – IV nabór 2017 miasta średnie