O środkach pomocowych dla organizacji pozarządowych

Pomagają dzieciom, chorym i niepełnosprawnym, dbają o środowisko naturalne, kulturę i tradycje – tym zajmują się organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia. O tym skąd mogą pozyskać środki na dofinansowanie realizowanych projektów mogli się dowiedzieć na specjalnie zorganizowanym przez Park Przemysłowy Łomża oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży seminarium.

Po wprowadzeniu w świat funduszy europejskich prowadząca spotkanie Pani Jadwiga Dudzińska – Głaz szczegółowo omówiła programy unijne, z których korzystać mogą stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje non- profit. Jedynym z nich był Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach którego zaprezentowano m.in. działania 2.5 i 2.6  wspierające osoby młode oraz niepełnosprawne pozostające bez pracy.

„Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym mogą skorzystać z działania 2.6 poprzez pomoc pracodawcom w pozyskaniu i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wielu pracodawców poszukuje takich pracowników m.in. z powodu ulg i zachęt podatkowych – informuje Jadwiga Dudzińska – Głaz – Warto przy tej okazji wspomnieć, że jeśli wskaźnik osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy przekracza 8 % wówczas pracodawca zwolniony jest ze składek na PFRON” – dodaje.

Drugim omówionym programem unijnym był Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. Realizowane w ramach ww. programu działanie 2.2 oferuje wsparcie podmiotom opiekującym się dziećmi do lat 3. Obejmuje ono jednak nie tylko dzieci ale także matki planujące powrócić na rynek pracy. Beneficjentami działania mogą być osoby fizyczne, prawne, ale także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

W drugiej części spotkania przedstawiciel Parku Przemysłowego Łomża - Krzysztof Fabiszewski - przedstawił możliwości pozyskania wsparcia finansowego w kwocie od 1000 do 5000 złotych z Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji, którego celem jest wspieranie różnorodnych inicjatyw we wspólnotach lokalnych, a także umożliwienie obywatelom większych możliwości angażowania się w sprawy regionu.  

„Od 13 do 30 marca br. prowadzony jest nabór wniosków na mikrodotacje, które należy składać w białostockiej siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych lub w jej oddziale łomżyńskim na ulicy Farnej 1. Wnioski mogą składać co najmniej trzyosobowe grupy nieformalne, organizacje pozarządowe lub grupy samopomocowe – informuje Krzysztof Fabiszewski – Należy jednak pamiętać, iż o wsparcie jedna organizacja pozarządowa może ubiegać się tylko jeden raz”– dodaje.

Na zakończenie spotkania organizatorzy przygotowali ćwiczenia praktyczne z pracy na generatorze wniosków o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020 oraz na porady i wskazówki praktyczne niezbędne przy składaniu wniosków.

„Nie zawsze wymagany wkład własny musi być tożsamy z wkładem finansowym. Jeśli nie ma zapisów jaki to ma być wkład, wówczas możemy traktować, iż dopuszczalny jest każdy wkład. Może nim być, np. wkład polegający na pracy wolontariuszy (w takim wypadku ustala się koszt wniesionej pracy ) albo wkład rzeczowy polegający na udostępnieniu pomieszczenia, w którym realizowany będzie projekt. W tym przypadku sumuje się koszty utrzymania takiego pomieszczania w m² ” – radzi Jadwiga Dudzińska – Głaz. 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

hub

 

asia

 

biznes